Βασικές μορφές εταιρειών στη Βουλγαρία

Αν ενδιαφέρεστε να κάνετε μία Έναρξη Βουλγάρικης Εταιρείας, μπορείτε παρακάτω να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες νομικές μορφές που υπάρχουν.

Ατομική επιχείρηση (Ε.Τ.)

Ιδρύεται και διοικείται από ένα άτομο, το οποίο ως ιδιοκτήτης και διοικητής έχει την ευθύνη όλων των αποφάσεων και των συνεπειών τους. Η επιχείρηση αυτής της μορφής χαρακτηρίζεται από:

  • μεγάλη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις αλλαγές της αγοράς,
  • περιορισμένα έξοδα ίδρυσης, οργάνωσης και διοίκησης
  • γρήγορη λήψη αποφάσεων εφόσον εξαρτάται μόνο από ένα άτομο.
  • προσωπική επίβλεψη
  • απλές διαδικασίες που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση, ίδρυση της και φορολογική αντιμετώπιση
  • δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο για την σύσταση της

Τα μειονεκτήματα της ατομικής επιχείρησης είναι ότι αυτή έχει μικρή οικονομική επιφάνεια και περιορισμένη πιστωτική ικανότητα. Μπορείτε όμως να επωφεληθείτε από τις αντίστοιχες λογιστικές υπηρεσίες στη Βουλγαρία ώστε να διευθετήσετε τα ζητήματα σας.

Ενδείκνυται για μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και για αγροτικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις όπου κρίνεται ζωτικής σημασίας η δυνατότητα προσωπικής επίβλεψης σε ζητήματα που αφορούν στο μέγεθος της παραγωγής, στην επιλογή των μεθόδων παραγωγής κ.α.

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Ανήκει στις μεικτές εταιρίες, αποτελεί ενδιάμεση μορφή εταιρίας ανάμεσα στις προσωπικές και κεφαλαιουχικές, συνδυάζοντας πλεονεκτήματα των προσωπικών και των κεφαλαιουχικών
Το κεφάλαιο της διαιρείται σε ίσα μερίδια, στα οποία δεν ενσωματώνεται η ιδιότητα του μετόχου.

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας Ε.Π.Ε., η οποία να έχει μέτοχο μόνο ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) , μετατρέποντας την εταιρεία σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

Το κεφάλαιο της εταιρίας με μορφή Α.Ε. διαχωρίζεται σε μετοχές. Οι ευθύνες της εταιρίας είναι η περιουσία της. Η Ανώνυμη Εταιρεία ιδρύεται με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο ατόμων και σύμφωνα με το νόμο απαιτείται ένα ελάχιστο κεφάλαιο Χαρακτηρίζεται από :

  • περιορισμένη ευθύνη των μετόχων
  • μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα
  • εύκολη συγκέντρωση κεφαλαίων
  • εύκολη μεταβίβαση των μετοχών

Τα βασικά της μειονεκτήματα είναι έλλειψη ευελιξίας στη λήψη των αποφάσεων και η υπερεξουσία των μεγαλομετόχων.

Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρίας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μόνο έναν μέτοχο.