ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ακολουθώντας την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και το νέο νόμο που έχει τεθεί σε ισχύ από 1/1/2015, η ηλεκτρονική τιμολόγηση οποία είναι πια νομικά ισότιμη με το έντυπο τιμολόγιο και είναι ιδανική για ελεύθερους επαγγελματίες & επιχειρήσεις που θέλουν να εκδίδουν αθεώρητα παραστατικά (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και αποδείξεις). Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος ή και τον κλάδο της εταιρεία που την εφαρμόζει και αφορά την:

 • Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Πληροφοριών για παραστατικά (τιμολόγια, παραγγελίες, δελτία αποστολής, κατάλογοι ειδών κτλ) που εκδίδουν μεταξύ τους οι επιχειρήσεις.
 • Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση των παραστατικών που εκδίδει η εταιρεία, με σκοπό την κατάργηση εκτύπωσης και διατήρησης των φυσικών τους αντιγράφων ηλεκτρονικά.
 • Άυλη Ηλεκτρονική Διαβίβαση Τιμολογίων, που εκδίδει και αποστέλλει μια εταιρεία στους πελάτες καταργώντας πλήρως την εκτύπωση των εντύπων τιμολογίων μειώνοντας σημαντικά τα λειτουργικά κόστη και τον διαχειριστικό χρόνο όλης της διαδικασίας τιμολόγησης.

Η αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία η οποία προσφέρει στην επιχείρηση καλύτερο έλεγχο στις συναλλαγές, άμεση διαθεσιμότητα της πληροφορίας, μεγαλύτερη οικονομία, και σημαντική βελτίωση ροής εργασιών.

Για να είναι δυνατή η αποστολή του ηλεκτρονικού τιμολογίου θα πρέπει στα σταθερά στοιχεία πελατών να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή ‘Ηλεκτρονική τιμολόγηση’. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο θα αποσταλεί στη διεύθυνση Email που έχει δηλωθεί σε αυτό το σημείο, και θα είναι κρυπτογραφημένο με τον κωδικό κρυπτογράφησης που δηλώνεται επίσης στο ίδιο σημείο. Η αποστολή του ηλεκτρονικού τιμολογίου γίνεται κατά την εκτύπωσή του μέσω του φορολογικού μηχανισμού Tax Manager .

Η διαδικασία που απαιτείται από τον εκδότη του ηλεκτρονικού τιμολογίου:

 • Προετοιμασία (σύνταξη/έκδοση τιμολογίου)
 • Αποστολή τιμολογίου
 • Συμφωνία πληρωμών (reconciliation)
 • Αρχειοθέτηση
 • Διαχείριση υπενθυμίσεων
 • Διαχείριση διαφορών (disputes)
 • Διαχείριση χρηματοροής

Η διαδικασία που απαιτείται από τον παραλήπτη του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου:

 • Παραλαβή
 • Καταχώρηση, κωδικοποίηση
 • Επικύρωση
 • Πληρωμή
 • Αρχειοθέτηση
 • Διαχείριση διαφορών